Konkursrådet foreslår at det utredes nærmere om det er behov for lovendringer for å bedre muligheten for konkursskyldnere å søke om gjeldsordning for sitt personlige gjeldsansvar. Konkursrådet påpeker blant annet at dagens regler fører til at mange skyldnere ikke får mulighet mulighet til å utøve sitt yrke som næringsdrivende og i stedet tvinges til å søke sosialhjelp eller uføretrygd. Dette gjelder særlig håndverkere og andre personer som driver for seg selv, som for eksempel snekkere, rørleggere, malere og drosjesjåfører. I realiteten medfører gjeldsordningslovens strenge krav at disse utestenges fra arbeidslivet, skriver rådet.

Les mer på konkursradet.no...

Relaterte artikler!