Stortingsflertallet vil ha veiledende minstesatser for gjeldsofre hvor ingen skyldnere får mindre enn 85 prosent av minstepensjon å leve av. Men regjeringen gir blaffen i flertallet. I de nye månedssatsene for livsopphold som skal gjelde fra 1. juli blir satsen for enslige 658 kroner mindre enn stortingsflertallet går inn for.

- Vi er i sjokk. Det å leve med en gjeldsordning i mange år er økonomisk smalhans, og mange makter det ikke. 17 prosent av alle ordninger sprekker. At regjeringen velger å skvise denne svake gruppen ytterligere, i strid med stortingsflertallets pålegg, er ikke mindre enn hjerterått, sier leder Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen.

Det var i finanskomiteens innstilling til de foreslåtte endringene i gjeldsordningsloven, avgitt i november 2002, at komiteens flertall fra Ap, FrP, SV, Sp og Kystpartiet pekte på at det er nødvendig med veiledende satser til bruk for namsmennene og tingretten. "Ingen skyldnere bør ha mindre å leve av enn om lag 85 prosent av minstepensjon, og dette bør departementet innarbeide i fremtidige veiledende satser", skrev partiene i sine merknader. Ettersom alle stortingspartiene er representert i finanskomiteen, er dette også stortingsflertallets syn.

Men regjeringspartiene H, KrF og V gir blaffen i flertallet. De er prinsipielt imot veiledende satser, og mener at det ikke bør knyttes noen grense til minstepensjonen. De mener det skal "foretas en individuell vurdering i de ulike sakene, slik at beløpet skyldneren har til å leve av er tilpasset lokale forhold. Beløpet kan således være større eller mindre enn 85 pst. av minstepensjonen", skrev de i en mindretallsmerknad.

Nå velger regjeringen å ignorere stortingsflertallet, og har gitt Barne- og familiedepartementet beskjed om å se bort fra 85-prosentregelen. I et rundskriv som departementet sendte ut mandag er månedssatsene for livsopphold satt til kr. 6.565 for enslige, og 11.116 for par. Det tilsvarer bare 75 prosent av det en minstepensjonist vil få, etter at stortinget for kort tid siden regulerte grunnbeløpet i folketrygden. Et enslig gjeldsoffer med gjeldsordning etter gjeldsordningsloven får beholde 658 kroner mindre av sin egen inntekt hver måned enn det stortingsflertallet går inn for på grunn av dette.

- Dette er ille, spesielt nå som vi suser inn i en ny periode med ledighet. Gjeldsofre lever på kanten av stupet, og de faktiske levekostnadene øker. Dette er skjøre ordninger, og det skal veldig lite til før det går galt. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) påpeker at det økonomiske regimet for disse husholdningene er i tøffeste laget, og at det er tatt lite høyde for å bygge inn buffere mot vesentlige endringer i søkernes livssituasjon eller økonomiske situasjon. Enda verre blir det når politikerne ikke følger opp egne løfter, og river beina vekk under folk. Regjeringens uverdige spill og manglende omsorgsevne for svake grupper vil føre til at enda flere gjeldsordninger vil ryke, og mange må gå fra leiligheter og hjem, sier Bengt Scheldt.

Les også: Krever full retrett (Klassekampen 3.7.2003)

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.