Stortinget pålegger regjeringen å gi statsstøtte til Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) neste år. I merknadene til statsbudsjettet for 2005 begrunner stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite dette med at GOA driver et ideelt arbeid som er god samfunnsøkonomi, og som hjelper enkeltpersoner og familier i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Derfor bør Gjeldsoffer-Alliansen få adgang til å søke statstiltilskudd, heter det i den enstemmige merknaden.

- Dette er en svært god nyhet for oss, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

Flertallet i komiteen, alle partier unntatt Høyre og KrF, går imidlertid lenger. De gir en klar korreks til regjeringen som valgte å avslå den forrige søknaden fra GOA. Komiteens flertall trekker fram de signalene som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2004. Da ble det understreket at merknaden i forrige statsbudsjett om å gi støtte til GOA var å oppfatte som "en tydelig føring". I klartekst betyr dette åpenbar kritikk av barne- og familieministeren. Komiteen gjentar at det er ønskelig at GOA sikres fortsatt drift ved hjelp av offentlig tilskudd, og at departementet bør legge dette til grunn ved behandling av en ny søknad.

SKAL...FÅ TILSKUDD

Stortinget sier i sin merknad ikke bare at en søknad fra GOA skal vurderes. "Flertallet vil igjen understreke at GOA skal kunne søke og få tilskudd fra statsbudsjettet" heter det i flertallsmerknaden. Klarere instruks til regjeringen er det neppe mulig å gi.

- Vi ble svært skuffet da departementet avslo vår forrige søknad. Det har ført til at vi har måttet svare nei til mange fortvilede nødskrik fra gjeldsofre det siste året. Altfor mange møter en telefonsvarer når de ringer til oss. Men vi er veldig fornøyd med stortingsflertallets klare og entydige signal. Stortinget har bestilt en ny søknad fra oss, og den skal de selvfølgelig få, sier GOA-leder Bengt Scheldt.

URIKTIG AVSLAG

Forrige gang GOA søkte statstøtte antydet departementet at GOA gir rettshjelp til klienter i strid med loven. Etter Gjeldsoffer-Alliansens oppfatning er dette uriktig, og bare et påskudd for å ha noe å henge avslaget på.

- Vi er klar over lovens krav om advokatbevilling for å drive rettshjelpvirksomhet i næring. Dette kravet gjelder imidlertid ikke oss ettersom vi er en ideell organisasjon som hjelper medlemmer uten å ta betalt for det, først og fremst gjennom informasjonsmateriell og generelle råd. Heller ikke kravet om at det er nødvendig med bevilling for de som "til stadighet" driver rettshjelp kan brukes mot oss. Vår juridiske bistand til medlemmer i enkeltsaker er så begrenset i omfang at det ikke rammes av loven. Vi driver ikke rettshjelp "til stadighet". Departementets avslag forrige gang bygget på feil faktum, sier Bengt Scheldt.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.