Kommunene svikter gjeldsofrene

Forbrukerrådet har testet kommunenes gjeldsrådgivning. Resultatet er svært nedslående. Bare 12 kommuner (av 430) gir innbyggerne god hjelp med gjeldsrådgivning. Les mer

Her kan du lese testresultatene sortert på fylke. Les mer

Resultatet av denne testen er en skandale. Det er heller ikke første gang den kommunale rådgivningstjenesten kommer dårlig ut. I 2007 utførte Forbrukerrådet en tilsvarende undersøkelse, med omtrent samme dårlige resultat. Man burde kanskje forventet at kommunene hadde tatt dette ad notam, og gjort noe med det. GOA krever nå at kommunalministeren må komme på banen og redegjøre for hva som vil bli gjort for at denne lovpålagte tjenesten kan begynne å fungere.

Kort historikk

Myndighetenes engasjement for å bistå mennesker med gjeldsproblemer tok til i kjølvannet av bank- og gjeldskrisen på 1990-tallet. Forbrukernes Økonomiske Rådgivningstjeneste (FØR) ble opprettet høsten 1991. Prosjektet var helt fra starten av planlagt som et kortvarig tiltak. I samarbeid med Barne- og familiedepartementet, påtok Forbrukerrådet seg å opprette 19 stillinger som privatøkonomiske rådgivere, én rådgiver ble lokalisert på hver av fylkenes forbrukerkontor. I en periode var tallet rådgivere 30. En del av rådgiverne hadde bakgrunn fra bankvesenet. (Dette bør ikke oppfattes negativt, på den tiden var kompetente rådgivere mangelvare. 

I første omgang bevilget myndighetene 3 millioner til prosjektet, totalt for årene 1991, 92 og 93 ble det bevilget 27 millioner. FØR behandlet på disse årene 6.000 saker. Anslagsvis 2.000 kunder, 25 % fikk full kontroll over økonomien etter kontakten med FØR. Tiltaket ble avviklet 1. januar 1994.

Det juridiske grunnlaget for kommunenes rådgivere er lov om sosiale tjenester § 4 - 1. Lovendringen trådde i kraft 1. januar 1993.
Kommunenes ansvar for gjeldsrådgivning er altså en lovpålagt plikt! Dessverre gav lovgiverne kommunene frihet til selv å organisere tjenesten. Denne friheten har ikke kommunene brukt på noen god måte, tvert i mot virker det som om denne tjenesten blir sett på som en ren utgiftspost. Kommunale økonomiske rådgivere blir koordinert av Fylkesmannen.

Staten har gjort et godt forarbeid

Statlige myndigheter har imidlertid gjort en god jobb på dette feltet. I 2004 fikk Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å ruste opp rådgivningstjenesten. Oppdraget gikk både på å oppdatere de enkelte rådgivere faglig, og samtidig skjerpe beredskapen med tanke på fremtidige kriser. SHdir nedsatte en arbeidsgruppe som fikk navnet: Operativ arbeidsgruppe for økonomisk rådgivning i kommunene (OAØ). Gruppen fikk representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, tre fylkesmannsembeter, Husbanken, Statens lånekasse, namsfogden i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og Gjeldsoffer-Alliansen.

Det er verdt å merke seg at denne arbeidsgruppen ble igangsatt under Bondevikregjeringen og videreført under Stoltenberg. Det er altså bred politisk enighet om at dette er et viktig område.

Arbeidsgruppen har utarbeidet kurspakker for kommunale rådgivere på tre nivåer: Begynnere, erfarene og spesialister. De siste er planlagt å dekke regioner med bistand til de enkelte rådgivere. I samarbeid med Høgskolen på Lillehammer er det igangsatt kurs i gjeldsrådgivning som gir gode studiepoeng. I 2005 ble den første konferansen «Penger til besvær» arrangert på Høgskolen i Kristiansand. Konferansen har senere blitt en årviss foreteelse.

GOA vil hevde at den samlede kvalitet på rådgiverne aldri har vært bedre enn i dag! Hva hjelper imidlertid det, når kapasiteten ikke holder mål, og når publikum ikke finner frem til, eller får kontakt med rådgiverne? Her vil GOA være helt klare: Vi retter ingen anklager mot den enkelte rådgiver. Derimot retter vi en anklagende finger mot ordførere og rådmenn.

GOA vil også peke på en negativ konsekvens av dårlig eller manglende rådgivning i kommunene: Dette gir grunnlag for fremvekst av såkalte private "Gjeldsrådgivere", som her ser en mulighet til å «melke» desperate mennesker. Vi kan dokumentere honorar på kr. 125.000!

Les mer om "rådgivere"

Del artikkelen via sosiale medier.
0
Delt
 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • (Juli 09 – 15).
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter