images/logo.png

Regjeringen innførte 1. juli 2014 én felles sats for livsopphold ved utleggsforretninger, uansett hvem som trekker.

GOA hadde i over fem år arbeidet for å få én felles livsoppholdssats ved lønnstrekk, uansett hvem som trakk.

 

Norge har i dag nærmere 800 namsmenn (kemnerne er også namsmenn), som frem til 1. juli 2014 sto relativt fritt til å fastsette hva som var "rimelig livsopphold". GOA hadde lenge etterlyst en forskningsbasert størrelse. Underveis i prosessen så imidlertid myndighetene at de livsoppholdssatsene som ble benyttet ved gjeldsordninger, var blitt urimelig høye. 

 

Årsaken til at livsoppholdssatsen ved gjeldsordning var blitt så høye, er at den i sin tid ble satt til 85 % av minstepensjonen. Lenge var dette et rimelig beløp, men utover på 2000-tallet ble minstepensjonen øket kraftig av politikerne. Livsoppholdet ved gjeldsordning fulgte med som "blindpassasjer". I 2011 besluttet departementet å "fryse" livsoppholdet. Uten denne "frysingen" ville satsen blitt urimelig høy.

 

Dette er bakgrunnen for at regjeringen foreslo at de felles satsene også skulle omfatte gjeldsordningssatsene. I 2010 ble det avholdt nærmere 400.000 utleggsforretninger (lønnstrekk), mens det ble åpnet 3.305 gjeldsforhandlinger. Med lovendringen vil altså 400.000 mennesker få en bedre hverdag, mens noen vil få noe mindre å rutte med. Vi vil også minne om at SIFOs forskning viste at med den daværende livsoppholdssats ved gjeldsordninger, var det bare ca 30 % som fikk beholde hele livsoppholdet. Resten, 70 % hadde ikke så stor inntekt at de oppnådde dette.

 

Lovendringen ble vedtatt på Stortinget 18. mars 2014 (GOAs leder satt på galleriet og fulgte med), og trådde i kraft 1. juli samme år. Departementet har utarbeidet en forskrift for hva satsene skal være.

Satsene er fra 1. juli 2015 følgende: 8.048 for enslige og 13.627  for par.

Satsene er inklusive strøm og reise til arbeid.

 

Satser for barn:

0 - 5 -år 2.412
6 - 10 år 3.198
11 - 17 år 4.039

 

Satsene vil bli indeksregulert hvert år.

Cron Job Starter