Kredittilsynet  inndro 28. november 2007 bevillingen Intrum Justitias AS hadde for å drive inkassovirksomhet. Årsaken var at Intrum Justitia AS hadde innkrevet feilaktige salær i stort omfang. Kredittilsynet hadde også tidligere avdekket langvarige, gjentatte og alvorlige brudd på inkassoreglene hos dette selskapet, både i 2004 og 2005. Kredittilsynet la i sitt vedtak også vekt på at de siste avdekkede saksbehandlingsfeilene var blitt utført av personer som tidligere hadde blitt fratatt sine personlige inkassobevillinger.

Alt samme dag klaget Intrum Justitia AS vedtaket inn til Justisdepartementet, de ba også om at saken ble unntatt offentlighet inntil klagen var blitt behandlet. Kredittilsynet svarte at det ikke var hjemmel for å unnta vedtaket offentlighet, og sendte 8. februar 2008 saken til Justisdepartementet. Intrum Justitia hevdet at det i tiden etter vedtaket var gjort så store endringer i selskapet at det ikke lenger var utilrådelig å drive videre. Til dette kunne Kredittilsynet anføre at i perioden etter at vedtaket var fattet, ble det avdekket 184 nye overtredelser! Les Kredittilsynets vedtak her

 

Allerede 11. november, da ledelsen i Intrum Justitia AS forsto at det brant under føttene deres, ble det stiftet et nytt selskap med navn Intrum Justitia Norge AS. Det nye selskapet ble registrert i Brønnøysundregistrene 30. november, samme dag som Kredittilsynets vedtak ble offentliggjort. Det nye selskapet hadde samme eiere, styre, daglig leder, faktisk leder m.m. som det selskapet som sto i fare for å miste bevillingen!

 

Justisdepartementet viser i sin klagebehandling til Ot.prp.nr. 2 (1987-1988) der det fokuseres på begrepet utilrådighet. Dersom bevillingshaveren ikke har overholdt sine plikter etter § 6 (i inkassoloven) kan dette føre til inndragning av bevillingen ”hvis det er risiko for at bevillingshaveren heller ikke i fremtiden vil være villig eller i stand til å følge pliktene etter § 6”.

 

Departementet konkluderte 30. juni 2008 med at:  Til tross for de alvorlige feilene som er avdekket, har departementet kommet til at det ikke er grunn til å frykte at Intrum Justitia AS, slik foretaket fremstår i dag, vil drive virksomheten på en slik måte at gjeldene regelverk, herunder plikten til god inkassoskikk, ikke vil bli overholdt. Det er på denne bakgrunn ikke utilrådelig å la inkassovirksomhet drives i medhold av bevillingen. Les Justisdepartementets vedtak her

 

Dette vedtaket viser tydelig at forbrukerne står maktesløse overfor inkassobransjen.

 

1. Inkassobransjen kan altså bryte loven så mye de lyster, bare de kan produsere en tilforlatelig plan for hva som skal skje fremover: Nu skal alt bli meget bedre! Dette biter altså myndighetene på!

 

2. Hvilken avskrekkende virkning har egentlig en lov, når de samme personer som blir tatt med buksene nede, umiddelbart kan starte nye firmaer med samme formål?

 

GOA vil ta opp denne håpløse lovformuleringen med justispolitikere på Stortinget. Inkassoloven må endres!

 

Her trenger vi DIN hjelp! Hvis du blir usatt for overgrep fra inkassobransjen, meld fra til GOA. Vi vil bringe dette videre til myndighetene.

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.
Cron Job Starter