images/logo.png

Fra 1. oktober 2017 kan privatpersoner søke om gjeldsforhandling også fra utlandet. Tidligere måtte du være bosatt i Norge for å kunne søke om gjeldsforhandling.

 

 Barne- og likestillingsdepartementet sendte 22. september ut en pressemelding om saken.

Les mer

 

Fra 1. oktober vil lovens § 1-4 lyde:

Gjeldsforhandling for en skyldner som er bosatt utenfor Norge, kan bare åpnes dersom:

a) det er ubetenkelig med hensyn til sakens opplysning,

b) skyldneren ikke, eller bare i ubetydelig grad, har gjeld til utenlandske kreditorer,

og

c) skyldneren ikke er eier av bolig eller andre formuesgoder i utlandet av vesentlig verdi med mindre det er åpenbart at saken likevel lar seg opplyse tilstrekkelig og at forholdet ikke vil vanskeliggjøre gjeldsforhandlingene.

 

§ 2-1 første ledd skal lyde:

Skyldnere som ikke er bosatt i Norge, jf. §1-4 fjerde ledd, kan fremsette søknad for den namsmann Kongen har utpekt.

 

GOAs kommentar: Dette vil bli namsfogden i Oslo. De har nylig fått meldingen om ikraftredelsen, og arbeider med å utforme rutiner for denne saksbehandlingen. Vi kommer tilbake når vi vet mer.

 

7. november fikk vi opplyst at namsfogden i Oslo så langt har mottatt fem søknader fra nordmenn i utlandet.