Samtidig med at Gjeldsoffer-Alliansen la ut artikkelen: Lindorff drev ung mann i døden, sendte vi en melding til Lindorff der vi spurte om det fremkom noen uriktige eller usanne opplysninger i vår artikkel.

Her kommer Lindorffs svar: Vi beklager at det har skjedd en rutinesvikt rundt manglende arbeidskontrakt og taushetspliktserklaring i denne saken. Arbeidsforholdet til den aktuelle utrederen ble avsluttet da vi ble kjent med utreders brudd på taushetsplikten og vi tar avstand fra hans opptreden. Vi vil likevel understreke at politiet to ganger har  konkludert med at det ikke er noen sammenheng mellom de aktuelle forholdene.
 
Vi bruker utredere i de tilfeller der vi ikke lykkes med å komme i kontakt med den som skylder penger gjennom telefon og brev. Det blir opplyst i brevene vi sender ut at vi vil bruke utreder. Kontakten mellom Lindorffs utredere og den som skylder penger er basert på dialog og frivillighet. Dersom den som skylder penger ikke ønsker kontakt eller dialog skal våre utredere umiddelbart trekke seg tilbake og den videre håndteringen av saken

tas gjennom rettsapparatet. Erfaringsmessig er en frivillig løsning billigere for den som skylder penger, enn at det påløper kostnader ved behandling i rettssystemet.

Hva er Lindorffs rutiner ved ansettelse av personell som skal ha fysisk kontakt med publikum?

Aktuelle kandidater gjennomgår en nøye utvelgelsesprosess med flere intervjuer, personlighetstester og referansesjekker og alle våre ansatte gjennomgår grundig opplæring i lover og regler. Vi har både kvinner og menn som utredere og de fleste av de har bakgrunn fra service/politi/forsikring/saksbehandling.

Stilles det noen krav til vandel?

Alle utrederne er underlagt en faktisk leder med personlig inkassobevilling. Politiattest kreves for de som har slik bevilling.  Det er i hht. forskrift til  lov om strafferegistrering av 11. juni 1971 § 10 jfr forskriftens § 12 ikke anledning for arbeidsgivere til å kreve politiattest dersom stillingen ikke omfattes av gjeldende lovhjemmel. Lindorff krever at alle ansatte må ha plettfri økonomisk vandel.

Hva er Lindorffs rutiner dersom det kommer klager på ansatte?

Lindorff har etablert klagebehandlingsrutiner som skal sikre at alle typer klager behandles raskt og profesjonelt. Klagebehandlingen er sentralisert og en evt. klage på en ansatt vil bli behandlet av nærmeste leder og vår juridiske avdeling.

Lindorff opererer med at en del ansatte er tidligere politimenn, er dette for å legitimere en oppførsel som ikke er særlig legitim?

Å benytte utredere som et ledd i inkassoprosessen er et helt ordinært og legitimt virkemiddel i samsvar med inkassoloven. Alle våre ansatte plikter uavhengig av tidligere yrkeserfaring å følge god inkassoskikk samt våre etiske retningslinjer og øvrig regulatorisk rammeverk.

Med vennlig hilsen 

Ingeborg Dybvig

SVP Communications Lindorff Group 

 

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.