Den 26.08.2005 avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse vedrørende livsoppholdssatser.

Saken gjaldt skatteoppkreverens vedtak om påleggstrekk i skyldnerens uførepensjon. I den skjønnsmessige vurderingen av hva som med rimelighet trengtes til skyldnerens underhold, tok lagmannsretten utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker.

Kemneren påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men der ble den forkastet/ikke behandlet.

Skatteoppkreverne har i tilsvarende saker i stor grad tatt utgangspunkt i kommunens sosialhjelpssatser, som er vesentlig lavere. Den nye dommen trekker i retning av at skatteoppkreverne i større grad må legge livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker til grunn ved utleggstrekk, særlig når trekkpålegget vil bli av lengre varighet.

Du kan laste ned kjennelsen her:

Kjennelsen i pdf-format

Kjennelsen i MS Word-format

 

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 36 30 59
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.