Den 26.08.2005 avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse vedrørende livsoppholdssatser.

Saken gjaldt skatteoppkreverens vedtak om påleggstrekk i skyldnerens uførepensjon. I den skjønnsmessige vurderingen av hva som med rimelighet trengtes til skyldnerens underhold, tok lagmannsretten utgangspunkt i de livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker.

Kemneren påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, men der ble den forkastet/ikke behandlet.

Skatteoppkreverne har i tilsvarende saker i stor grad tatt utgangspunkt i kommunens sosialhjelpssatser, som er vesentlig lavere. Den nye dommen trekker i retning av at skatteoppkreverne i større grad må legge livsoppholdssatsene som benyttes i gjeldsordningssaker til grunn ved utleggstrekk, særlig når trekkpålegget vil bli av lengre varighet.

Du kan laste ned kjennelsen her:

Kjennelsen i pdf-format

Kjennelsen i MS Word-format

Relaterte artikler!

 
Cron Job Starter