Forsøk kommunal rådgiver først
Den kommunale rådgiveren kan hjelpe deg med å få oversikt over gjelden, beregne din betjeningsevne, forhandle med kreditorer om utenrettslige ordninger, legge til rette for refinansiering eller forberede en søknad om gjeldsordning. Alle kommuner skal ha slik rådgivningstjeneste, og de hjelper deg gratis. Som oftest er rådgivningstjenesten lagt til kommunens eller bydelens sosialkontor.

Les mer …

En del «gjeldsrådgivere» inngår skriftlige avtaler med nye kunder, hvor det avtales en fast månedlig sum for forhandlingen, og hvor det blir gjort oppmerksom på at gjeldsforhandlingen kan ta lang tid. Dette er sannsynligvis for å sikre seg mot at kundene senere klager på en lang, og ofte resultatløs saksbehandling. En slik avtale motiverer ikke rådgiverne til å arbeide raskt, tvert i mot. Med en slik avtale risikerer du å bli en melkeku for disse firmaene.

Les mer …

 Kredittilsynet  inndro 28. november 2007 bevillingen Intrum Justitias AS hadde for å drive inkassovirksomhet. Årsaken var at Intrum Justitia AS hadde innkrevet feilaktige salær i stort omfang. Kredittilsynet hadde også tidligere avdekket langvarige, gjentatte og alvorlige brudd på inkassoreglene hos dette selskapet, både i 2004 og 2005. Kredittilsynet la i sitt vedtak også vekt på at de siste avdekkede saksbehandlingsfeilene var blitt utført av personer som tidligere hadde blitt fratatt sine personlige inkassobevillinger.

Alt samme dag klaget Intrum Justitia AS vedtaket inn til Justisdepartementet, de ba også om at saken ble unntatt offentlighet inntil klagen var blitt behandlet. Kredittilsynet svarte at det ikke var hjemmel for å unnta vedtaket offentlighet, og sendte 8. februar 2008 saken til Justisdepartementet. Intrum Justitia hevdet at det i tiden etter vedtaket var gjort så store endringer i selskapet at det ikke lenger var utilrådelig å drive videre. Til dette kunne Kredittilsynet anføre at i perioden etter at vedtaket var fattet, ble det avdekket 184 nye overtredelser! Les Kredittilsynets vedtak her

Les mer …

I januar 2005 fikk GOA mange henvendelser fra kommunale rådgivere. De hadde fått brev fra Lindorff om at firmaet ikke lenger ville svare på henvendelser fra rådgiverne, som gjaldt søknad om betalingsutsettelse for klientene. Flere rådgivere reagerte kraftig, sendte kopi av brevet og ba GOA ta opp saken med myndighetene. Les brevet fra Lindorff her

GOA rettet en sterk henvendelse til Kredittilsynet. Les brevet her

Samtidig sendte vi ut en pressemelding. Etter noen få minutter ringte NRK, som ville følge opp saken. Les om utviklingen her

Det hele endte med full retrett fra Lindorff. Les brevet her

Du som er kommet opp i gjeldsproblemer, og som blir kontaktet av inkassobyråer, skal vite at du også har rettigheter!

1. Dersom du ikke klarer å holde de betalingsavtaler du har inngått, bør du orientere kreditorene om årsaken til betalingsproblemene. Arbeidsledighet for eksempel, er en relevant forklaring. Du kan gjerne legge ved kopi av oppsigelsen eller av første utbetaling av dagpenger. (Du bør imidlertid ikke forvente at inkassobyråene tar særlig hensyn til årsaken til dine betalingsproblemer.) Denne første henvendelsen bør du gjøre skriftlig, ikke ring. Det er viktig med dokumentasjon på hva som er gjort.

Les mer …

Lindorff!

Bare navnet får det til å gå kaldt nedover ryggen på mennesker med gjeldsproblemer. Spesielt de mennesker som kommer til å bli arbeidsledige, bør med bekymring se frem til sitt møte med dette firmaet.

En gjennomgående tendens i de mange klagesaker mot Lindorff, er den arroganse som blir utvist overfor forbrukere ved klager på omtvistede krav. Vanlige mennesker ringer og skriver, men de får som regel ikke svar. Først når Forbrukerrådet, Forbrukerombudet eller media blir koblet inn, begynner det å skje noe. Da dukker kommunikasjonsdirektøren opp med sine beklagelser.

Les mer …

Inkassobransjen forsøkte å bløffe myndighetene!

Forbrukerrådet mener at de høye inkassokostnadene i Norge ikke kan forsvares, og tar nå til orde for en løsning hvor kostnadene deles mellom den som skylder penger og kreditor. De vil nå ta kontakt med Justisdepartementet for å fremme forslag om å endre inkassoreglene i Norge.

Inkassobransjen i Norge har tidligere skrytt av god løsningsgrad som begrunnelse for de høye inkassosalærene. Dette viser seg å ikke holde stikk, forteller en undersøkelse som SIFO (Statens institutt for forbruksforskning) har gjennomført. Inkassobransjen har altså forsøkt å bløffe myndighetene! Les mer

GOA er svært fornøyd med FrPs forslag!

FrP har i Stortinget fremmet et knippe forslag, som vil gjøre situasjonen lettere for mennesker med gjeldsproblemer. Bl. a. vil de belyse ligningsmyndighetenes autoritære adgang til skjønnsligning og skatteoppkreving.

FrP foreslår:
- å slå sammen de ulike trekkinstanser i gjeldsforhold til én trekkinstans
- å opprette én veiledende felles sats for livsopphold
- å utrede hvordan markedet for inkassovirksomhet virker i Norge i forhold til i andre land, samt reduksjon av inkassosalærene
- et system for inkassogebyrer liknende det man har i Sverige, der kreditorene betaler en andel av inkassogebyret
- å endre forskriften for fastsettelse av inkassogebyrer slik at gebyret ikke øker med det utestående beløpets størrelse
- å unnta inkassosalær for merverdiavgift
- å avvikle totrinnssystemet for inkassosalær
- å sette ned rettsgebyret ved utleggsforretning slik at gebyret kommer ned mot 1.000 kroner
- endring i reglene slik at ikke pant for skatt kan tas i depositum for leilighet
- å fremme forslag som medfører at pensjonspoeng ikke blir trukket fra når skatt ikke blir betalt innen tre år, dersom skatten senere blir betalt.
- det bør vurderes en lovendring, som i større grad gir anledning til å sette gjeldsordningsperioden til null år, i tilfeller hvor skyldneren har drevet næring og størstedelen av gjelden er næringsgjeld.

Les forslaget her

Interesserte kan også forsøke et trykk på knappen «Manifest» på vår webside.

Om oss

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) er en organisasjon av gjeldsofre som arbeider for å hjelpe andre gjeldsofre. Leder i GOA er Bengt Scheldt.

GOA ble stiftet i 1991 og har ca. 700 medlemmer.

I Gjeldsoffer-Alliansens formålsparagraf står det:

«Gjeldsoffer-Alliansen er en ideell og allmennyttig organisasjon hvis formål er å hjelpe gjeldsoffere, sette søkelys på deres problemer og arbeide for å forbedre aktuelle lover. Organisasjonen skal arbeide for å spre kunnskap om gjeldskrisens konsekvenser for samfunnet på kort og lang sikt.

Et gjeldsoffer defineres som en privatperson med en gjeldsbyrde han/hun i utgangspunktet greide å betjene, men som på grunn av forhold vedkommende ikke har vært herre over er blitt umulig å betjene i overskuelig fremtid.
Organisasjonen er nøytral i forhold til partipolitikk og livssyn.»les mer

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

Hvordan kontakter du GOA?

Vår post- og besøksadresse er:

  • Pilestredet 17
    0164 Oslo.

Besøk kun etter timeavtale! Vi har stor pågang.

  • +47 22 20 64 12
  • Kontoret er åpent 09 - 16.
  • Vi leser alle meldinger vi mottar, men av kapasitetshensyn må vi prioritere å besvare våre medlemmer.